top of page

SECON Projekty

Promyšlená evidence projektů
  1. Evidence projektů

  2. Evidence časovačů

  3. Propojení na dokumenty a doklady

Modul SECON Projekty umožňuje jednoduše evidovat všechny vaše projekty. U projektů evidujeme zákazníka, kterého se projekt týká a kdo je odpovědným referentem. Každý projekt má dále evidovány dokumenty například smlouvy, nabídky, popisy zadání, dodatky ke smlouvám atd.

Další evidencí u projektů jsou doklady, které jsou na projekt navázány, například: jednotlivé zakázky, objednávky materiálu, objednávky externích dodavatelů služeb, dále pak vystavované faktury, které mohou být přímo navázány na konkrétní zakázku.

Další evidencí jsou časovače. Časovač je evidence pracovního času jednotlivého zaměstnance, který je vázán na projekt nebo zakázku a nebo jen na zákazníka. Je to velice snadné sledování práce na projektech. Z časovače je možné vytvořit položku zakázky,  kterou je následně možné vyfakturovat zákazníkovi.

Dokumenty, doklady, časovače

Na detailu záznamu projektu jsou evidovány doklady, které na tento projekt mají vazbu. Dále jsou zde evidovány dokumenty, například: technická dokumentace díla, požadavky výběrového řízení a tak je všechno hezky pohromadě a hlavně elektronicky evidované. Dále zde můžeme vidět seznam odvedené práce od jednotlivých zaměstnanců, kteří se na daném projektu podílejí.

Doklady na projektu

Detail projektu a seznam propojených dokladů:

  1. Zakázka na úpravy

  2. Vydaná faktura na částečnou fakturaci

  3. Přijatá faktura za nákup spotřebního materiálu, potřebného pro daný projekt

Práce na projektu

Detail projektu a seznam odvedené práce:

Dílčí odvedené práce na projektu od jednotlivých pracovníků. Každý časovač v sobě nese informace od kdy do kdy byla práce provedena, kdo ji prováděl, v jaké cenové sazbě a příznak, zdali se má tato práce fakturovat zákazníkovi.

bottom of page